Класирано проектно предложение

Проектното предложение на тема “Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/”, съвместна разработка на “Консулт Сис” ЕООД като технически консултант и Консултантска къща Решения ЕООД в качеството на административен консултант по проекта е одобрено за финансиране по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“  по Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020.

В следващите 10 дни предстои сключване на договор с избрания бенефициент и начало на дейностите по проекта.

Разработка на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ за сдружение “КЛЪСТЕР АЙТОС”

След проведен конкурс за избор на системен интегратор, екипът на “Консулт Сис” ЕООД бе избран за технически консултант на сдружение “КЛЪСТЕР АЙТОС” за разработка на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“  по Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020.

Разработваното проектно предложение е на тема “Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/” и ще се извършва съвместно с Консултантска къща Решения ЕООД в качеството на административен консултант по проекта.

Стартира процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  откри процедура за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“.
Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.
Приложимите режими на държавна/минимална помощ са „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера“ и Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“ и регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 по Компонент 3 „Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау“.
Допустими за финансиране са следните дейности:
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера
Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация
Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау

Подаването на проектното предложение по тази процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“.
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg и на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.
Според структурата на процедурата преди подаване на проектните предложения пред УО е задължително да бъде извършено категоризиране на клъстера от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Крайният срок за подаване на документи за категоризиране пред ИАНМСП е 30.01.2017 г.
Крайният срок за подаване на проектни предложения пред УО е 17:30 часа на 28.04.2017 г.

Нов проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” за “Лирекс БС ЕООД”

Благодарение на успешното сътрудничество по редица процедури на ОП на ЕС, екипът на “Консулт Сис” ЕООД бе избран за консултант на “Лирекс БС ЕООД” за новата процедура BG05M9OP001-1.008 – ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Разработката на дружеството-кандидат на тема “Подобряване на условията на труд и социалните условия за персонала в Лирекс БС ЕООД” бе оформена по изискванията на програмата и предадена успешно в срок през системата ИСУН2020.

Нов проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” за “Рисърч ИТ ЕООД”

Екипът на “Консулт Сис ЕООД” бе избран за консултант на дружество “Рисърч ИТ ЕООД” за разработка на предложението по процедура: BG16RFOP002-1.002 – Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.

Иновативният проект на тема “Разработване на иновативна медицинска система за контрол и мониторинг”, беше разработен в срок и приет успешно от системата ИСУН2020.

Избран проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени по Трети краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Проектното предложение на “Лирекс БС” ЕООД с реф.№.BG16RFOP002-2.001-1237 „Облачна система за проектиране, симулиране и верифициране на информационни системи и модели за XML B2B информационни и транзакционни услуги“ е избрано с общ бал от 71т. Предстои сключване на договор.

Това е голямо признание за екипа на “Консулт Сис” ЕООД, участвал в концепцията и разработката на техническото решение на проекта.

Нов проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” за “Лирекс БС ЕООД”

Благодарение на успешното сътрудничество по предните процедура на ОП “Технологична модернизация” и ОП “Иновации и конкурентоспособност”, екипът на “Консулт Сис” ЕООД бе избран за технологичен консултант на “Лирекс БС ЕООД” за новата процедура “Иновации и конкурентоспособност”,
BG16RFOP002-2.001 – Подобряване на производствения капацитет в МСП.

В резултат на съвместната дейност дружеството изготви проект за изграждане на “Облачна система за проектиране, симулиране и верифициране на информационни системи и модели за XML B2B информационни и транзакционни услуги”. Проектното предложение бе подадено през ИСУН в срок.

Отвори първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;

2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, и

3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

За по-подробна информация за целите и мерките по програмата, както и за допустимостта на вашето предприятие да кандидатства по процедурата, можете да се свържете с нас на следната електронна поща: office@consultsys.eu

Обществено обсъждане на документацията по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП

На 02.04.2015г Управляващия орган на Оперативна Програма “Иновации и конкуретоспособност”, публикува за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност (нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги).

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Критериите и методологията за оценка на проектните предложения са изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност и балансираност между оценката на състоянието на предприятието към момента на кандидатстване (на база историческите данни на кандидата за предходните три години) и оценката на очаквания ефект от изпълнение на инвестицията, представен в изисквания за целта бизнес план.

В съответствие със засилване през новия програмен период на изискванията за ориентирани към резултат инвестиции, са предвидени по-строги механизми за наблюдение и контрол на ефекта от изпълнението на проектните предложения, като при сериозно неизпълнение на заложените на етап кандидатстване индикатори ще бъде изискано възстановяване на част от реално платената безвъзмездна финансова помощ съобразно размера на неизпълнение.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ се публикуват на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 20.04.2015 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg

Проекта и насоките за кандидатстване можете да изтеглите от сайта на Управляващия орган на ОПИК

За по-подробна информация за целите и мерките по програмата, както и за допустимостта на вашето предприятие да кандидатства по процедурата, можете да се свържете с нас на следната електронна поща: office@consultsys.eu

Участие в регионален семинар по е-управление и е-Парламент

“Консулт Сис” ЕООД ще участва в регионалния семинар по е-управление и е-Парламент “INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SERVICE OF LEGISLATIVE POWER – COMMUNICATION, DIGITALISATION OF PROCESSES AND TRANSPARENCY”, 23-25 Февруари 2015 г, Žabljak, Черна гора.

Нашите специалисти ще изнесат лекция за опита на компанията по прилагането на принципите за електронно заседание и е-Парламент в Парламент на Република България и Парламента на Република Сърбия.