Избран проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-155/19.02.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени по Трети краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Проектното предложение на “Лирекс БС” ЕООД с реф.№.BG16RFOP002-2.001-1237 „Облачна система за проектиране, симулиране и верифициране на информационни системи и модели за XML B2B информационни и транзакционни услуги“ е избрано с общ бал от 71т. Предстои сключване на договор.

Това е голямо признание за екипа на “Консулт Сис” ЕООД, участвал в концепцията и разработката на техническото решение на проекта.

Нов проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” за “Лирекс БС ЕООД”

Благодарение на успешното сътрудничество по предните процедура на ОП “Технологична модернизация” и ОП “Иновации и конкурентоспособност”, екипът на “Консулт Сис” ЕООД бе избран за технологичен консултант на “Лирекс БС ЕООД” за новата процедура “Иновации и конкурентоспособност”,
BG16RFOP002-2.001 – Подобряване на производствения капацитет в МСП.

В резултат на съвместната дейност дружеството изготви проект за изграждане на “Облачна система за проектиране, симулиране и верифициране на информационни системи и модели за XML B2B информационни и транзакционни услуги”. Проектното предложение бе подадено през ИСУН в срок.

Отвори първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;

2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства, и

3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

За по-подробна информация за целите и мерките по програмата, както и за допустимостта на вашето предприятие да кандидатства по процедурата, можете да се свържете с нас на следната електронна поща: office@consultsys.eu

Обществено обсъждане на документацията по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП

На 02.04.2015г Управляващия орган на Оперативна Програма “Иновации и конкуретоспособност”, публикува за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между  100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност (нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги).

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Критериите и методологията за оценка на проектните предложения са изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност и балансираност между оценката на състоянието на предприятието към момента на кандидатстване (на база историческите данни на кандидата за предходните три години) и оценката на очаквания ефект от изпълнение на инвестицията, представен в изисквания за целта бизнес план.

В съответствие със засилване през новия програмен период на изискванията за ориентирани към резултат инвестиции, са предвидени по-строги механизми за наблюдение и контрол на ефекта от изпълнението на проектните предложения, като при сериозно неизпълнение на заложените на етап кандидатстване индикатори ще бъде изискано възстановяване на част от реално платената безвъзмездна финансова помощ съобразно размера на неизпълнение.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ се публикуват на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 20.04.2015 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg

Проекта и насоките за кандидатстване можете да изтеглите от сайта на Управляващия орган на ОПИК

За по-подробна информация за целите и мерките по програмата, както и за допустимостта на вашето предприятие да кандидатства по процедурата, можете да се свържете с нас на следната електронна поща: office@consultsys.eu

Участие в регионален семинар по е-управление и е-Парламент

“Консулт Сис” ЕООД ще участва в регионалния семинар по е-управление и е-Парламент “INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SERVICE OF LEGISLATIVE POWER – COMMUNICATION, DIGITALISATION OF PROCESSES AND TRANSPARENCY”, 23-25 Февруари 2015 г, Žabljak, Черна гора.

Нашите специалисти ще изнесат лекция за опита на компанията по прилагането на принципите за електронно заседание и е-Парламент в Парламент на Република България и Парламента на Република Сърбия.

Нов дизайн на сайта

Имаме удоволствието да споделим новината за новия дизайн на сайта на “Консулт Сис” ЕООД. Придържаме се към опростен дизайн и responsive-тип представяне за оптимално изживяване на персонални и преносими компютри, таблети и телефони.

Следете новините, тук ще публикуваме много актуална информация за предстоящите и обявени процедури по Оперативните програми на ЕС.

Завършил успешно проект за Министерство на сигурността – БиХ

Днес бяха успешно проведени заключителните тестове и подписани приемателните протоколи за успешно внедряване на единна система за обмен на данни – „Supporting Data Management“ между полицейските служби в Босна и Херцеговина. Основен бенефициент по проекта е Министерство на Сигурността с крайни получатели Гранична Полиция, Полицейска администрация, Държавната агенция за разузнаване и Директората за координация между полицейските агенции в Босна и Херцеговина, както и Министерство на вътрешните работи на Република Српска и район Брчко.

Стойността на реализирания проект е над 800,000 EUR, срока за изпълнение 10 месеца, а ролята на “Консулт Сис” ЕООД бе в успешното управление на проекта и взаимодействие с клиента.

 

Завършил успешно проект за Министерство на правосъдието – БиХ

Днес бяха успешно проведени заключителните тестове и подписани приемателните протоколи за успешно внедряване на нови мрежови устройства за съдилищата в Босна и Херцеговина. Основен бенефициент по проекта е Висшият съдебен и обвинителски съвет на Босна и Херцеговина, с крайни получатели над 80 съдилища на територията на страната.

Стойността на реализирания проект е над 100,000 EUR, срока за изпълнение 8 месеца, а ролята на “Консулт Сис” ЕООД бе в успешното управление на проекта и взаимодействие с клиента.

Конференция в Босна и Херцеговина за проекти в съдебната система

На 28 февруари 2014 бе организирана конференция в Сараево, Босна и Херцеговина с цел да се покажат резултатите от продължилия 10 месеца проект по разработване и внедряване на системи за дистанционно обучение за съдебните институции в Босна и Херцеговина. Резултатите бяха представени пред медиите в Босна и Херцеговина, съдии и главни прокурори.

Краен бенефициент по проекта е Висшият съдебен и прокурорски съвет на Босна и Херцеговина.

г-н Левен Антов от “Консулт Сис” ЕООД, ръководител на проекта и г-жа Снежана Милинкович, местен ръководител отговорен за обучението, въведоха делегатите в спецификите на модела на дистанционно обучение, неговото приложение към специализираните съдебни институции, както и функционалностите.

Специални гости и лектори на конференцията бяха:

  • г-н Милорад Новкович, председател на HJPC Босна и Херцеговина
  • г-жа Уна Кели, старши програмен мениджър сектор правосъдие в Делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина
  • г-н Исмет Трумич, директор на съдебния и прокурорски център за обучение

Всички представители на бенефициента изразиха своето задоволство във връзка с изпълнението на проекта в срокове и от самите функционалности на системата.

Завършил успешен проект на “Лирекс БС” ЕООД

Завърши успешно проекта на “Лирекс БС” ЕООД по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, договор за безвъзмездна финансова помощ 3ТММ-02-35/20.10.2011 „Внедряване на интегрирана платформа за предоставяне на ИТ услуги в Лирекс БС”.

Експерти на “Консулт Сис” ЕООД участваха в разработката на техническото решение и предложението за кандидастване, както и консултираха и подпомагаха клиента в процеса на изпълнение на проекта. Общата сума на проекта възлиза на 1,354,680.00 лв.